El nostre projecte educatiu

Educació en valors

L’estil educatiu de La Salle Maó està inspirat en el talante cristià de tota l’acció educativa que desenvolupem i que queda recollit en el document macro “Caràcter Propi dels Centres La Salle”, el qual ho concretem i ho concretitzam a dins del nostre Projecte Educatiu.

Som un centre educatiu d’inicitativa social que pertany a la Xarxa de Centres La Salle i en la qual promovem una educació integral de l’alumnat.

La nostra raó de ser és proporcionar a tot l’alumnat una formació basada en els valors humans i cristians, així com potenciar el desenvolupament de capacitats amb especial atenció als més necessitats per a que siguin persones autònomes, competents, creatives i implicades amb l’entorn, la cultura i en la construcció d’una societat més justa i solidària

El nostre centre està obert a l’entorn, atent a les demandes i necessitats del mon educatiu, laboral i empresarial, compromesos en portar endavant el seu projecte com a comunitat educativa. Per açò contam amb un equip de professionals competents essent la millora continua i la innovació els nostres referents

El nostre col·legi està compromès en la formació de persones responsables, solidaries, creatives i justes posant èmfasi en la convivència com a valor que vehicula l’educació d’un esperit obert que dóna autonomia a l’alumnat i els fa protagonistes coresponsables de la seva educació. Aquests són els principis que marquen el nostre propi estil educatiu:

– L’educació centrada en l’alumne i oberta a la transcendència

– L’atenció a la diversitat

– La coherència i renovació pedagògica

– L’educació en el desenvolupament intel·lectual

– La pedagogia de l’aprenentatge cooperatiu

– L’ús de les noves tecnologies

– La formació en la comunicació interpersonal i intercultural

– L’educació de la consciència crítica

– L’educació per a l’oci i el temps lliure

Som un centre de doble línia en la que acompanyem als nostres alumnes, des de nadons fins els 16 anys, en les etapes d’Educació Infantil 1r cicle (Escoleta), Educació Infantil 2n cicle, Educació Primària i Educació Secundària (ESO).

Com ensenyam?

ATENCIÓ PERSONALITZADA

A La Salle atenem les necessitats, tant acadèmiques com personals, de tots els nostres alumnes, amb senzillesa i en un clima acollidor, del qual en participa tota la Comunitat Educativa. Som sensibles a la interculturalitat i al diàleg interreligiós. A La Salle, la persona de l’alumne és el més important.

EDUCACIÓ INTEGRAL 

Als Centres La Salle fonamentem la nostra acció educativa en una formació integral de la persona, des d’una concepció cristiana d’aquesta persona i del món. Per això, la formació engloba aquestes capacitats de l’alumne: intel·lectuals, relacionals, emocionals, físiques, axiològiques i religioses.

EDUCACIÓ EN VALORS 

Per a La Salle són prioritaris els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència. A La Salle formem ciutadans oberts, crítics i compromesos, amb capacitat per a afrontar els reptes de la societat en què vivim.

ESTIL PEDAGÒGIC

L’estil pedagògic de La Salle el centrem en l’alumne i, per això, tenim una especial cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, mitjançant l’atenció a la diversitat. El treball en grup de l’equip docent i la proximitat de cada un dels educadors amb els alumnes permeten incidir, amb més eficàcia, en les seves característiques i situacions personals.

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 
A La Salle desenvolupem programes específics d’innovació pedagògica que donen coherència al conjunt d’activitats docents i permeten adaptar les metodologies a les necessitats dels alumnes d’avui. Aquests programes responen a la constant vocació de renovació i adaptació als nous temps. El treball en qualitat i l’avaluació contínua de la proposta educativa són elements valuosos per a aquesta millora.