Dept. d’Orientació

Departament d’Orientació

El departament d’orientació està format pels Orientadors, per les PTs (Pedagogues Terapèutiques), per l’AL (Audició i Llenguatge – logopeda), pels ADs (Atenció a la Diversitat) i la resta de professorat de suport

La principal funció és atendre la diversitat del centre La Salle. Aquesta atenció implica ajudar a tots els infants que en algun moment o durant tota la seva escolarització presenten dificultats d’aprenentatge, independentment de les seves causes.

Normalment les tasques que desenvolupam van des de fer informes d’avaluació dels infants fins a l’atenció directa, i a vegades individual, dels alumnes. Passant per la coordinació amb els tutors del centre, amb serveis externs (Ajuntament, EOEP, Centre de Salut, Servei de Menors, etc.), fent entrevistes amb les famílies, ajudant a elaborar adaptacions curriculars, donant suport a grups d’alumnes amb dificultats en diferents àrees, etc.

L’objectiu final d’aquestes actuacions i de totes les que es fan al centre en general és que durant la infància i el procés de formació que du implícit, quan un/a fiet/a arriba a adult vulgui seguir aprenent, sigui un bon professional, sigui un ciutadà participatiu i solidari i, sobretot, sigui una persona feliç (satisfeta amb ella mateixa).

Principals actuacions del Departament d’Orientació del Centre Concertat La Salle Maó. (link:Actuacions_orientacio_lasallemao_web2014)

A) El Departament d’orientació treballa entorn als 4 eixos bàsics que ens marca la Llei en relació al procés d’Ensenyament-Aprenentatge:
-Contacte directe amb els alumnes.
-Entrevistes amb famílies.
-Coordinacions amb els professors.
-Funcions relacionades amb  la gestió del departament:

 A.1 CONTACTE DIRECTE AMB ALUMNES:

Els alumnes que mantenen contacte amb el Departament d’orientació, són derivats pel mestres o professors a través d’un FULL DE DEMANDA, quan es detecta qualsevol tipus de situació escolar o personal que dificulta primer el rendiment escolar del fiet i en segon terme el desenvolupament general del fiet, o bé a petició dels pares (sempre canalitzat a través del tutor).

Amb els alumnes es treballa en funció de la necessitat detectada, bàsicament a Ed. Infantil la nostra feina va encaminada a conèixer les necessitats del nen i establir pautes conjuntes amb la família.

A Ed. Primària, es treballa l’establiment i assoliment d’hàbits  d’estudi, d’higiene, d’alimentació,… d’autonomia en una paraula i es promouen valors (companyerisme, solidaritat…) i la constància en el treball diari, a part d’altres aspectes més personals o familiars puntuals.

A ESO, es treballen, principalment, aspectes personals i/o vocacionals, juntament amb situacions familiars que requereixen intervencions conjuntes.

D’altra banda, aquells alumnes que presentaven necessitats educatives importants, juntament amb l’EOEP de la Conselleria (a les etapes d’Ed. Infantil i Primària) se fa el treball de preparar tota la documentació i estudi psicopedagògic pertinent per ser considerat NESE-Anee.  Aquest procés requereix una recaptació d’indicis o proves objectives, normalment  aportades pels mestres inicialment, on se valora la conveniència o necessitat de continuar amb l’estudi personal del cas i que se complementa amb el pas de proves psicomètriques individuals, proves de capacitat general o concreta.

A continuació establim el seu nivell de Competència Curricular juntament amb els professors que els tenen a classe  i se fa l’Informe Psicopedagògic; l’EOEP fa el Dictàmen d’Escolarització (a Ed. Infantil i Primària) i l’orientadora el fa a ESO; que els pares signen i la Conselleria després de revisar-lo, ens el retorna confirmat.   

D’altra banda, dins l’apartat NESE, tenim  alumnes dins el programa de Compensació Educativa. Els informes dels quals, s’han elaborat, s’han explicat als pare i aquest les han signades, però romanen al centre enguany  segons Instruccions rebudes a inici de curs i s’han actualitzat les dades al GESTIB (xarxa entre centres i Conselleria)  i també s’han emplenat i revisat el llistat d’alumnes amb necessitats per a fer-ne una de previsió pel proper curs escolar.

A nivell grupal s’han realitzat les següents  proves psicomètriques:

A part d’intervenir en el disseny i valoració d’avaluacions inicials de tot el centre, també se fa alguna intervenció grupal dins classe inclosa en el seguiment del PAT coordinat amb els tutors (Sociogrames, Tutories-taller, Orientació Vocacional, sessions de relaxació, resolució de conflictes, contar contes, etc…)

A.2 ENTREVISTES AMB PARES:

L’entrevista amb els pares es sol produir després d’haver parlat amb el tutor i aquest haver omplert fulla de Demanda al Departament, però a vegades sol ser directament a través de secretaria o personalment amb els orientadors.

En general tant si la demanda la fa la família com el propi centre, se valora positivament l’intercanvi d’informació que s’obté i en el cas de necessitar pautes concretes els pares col·laboren i les solen aplicar.  En el cas d’haver d’arribar a derivar el cas cap a altres professionals, també s’elabora informe i/o carta de Derivació (IBSALUT, SIAF,  EMIF SS Socials Ajuntament, principalment),  per la persona en qüestió i facilitar d’aquesta manera el trasllat del cas, havent avisat prèviament a la família. En els casos que no s’havia fet abans, enguany s’ha hagut de fer-los signar el document de confidencialitat segons la Llei de Protecció de Dades Personals.

Pel que fa a reunions grupals per pares, també se’n fan.  Enguany hem realitzat;

-E.I. 3 anys: Un dia a l’escola. Maig.-E.I. 4 anys: Festival final de curs i materials de classe. Maig.-E.I. 5 anys: pas a primària, colònies i festival. Juny.-1 xerrada per pares de 6è primària i ESO sobre optativitat i sortides acadèmico-professionals. (Maig)

A.3. ENTREVISTES I REUNIONS AMB PROFESSORS DEL CENTRE:

  L’equip de suport del centre mantenim reunions per tal de coordinar la tasca de l’atenció a la diversitat i fer-la més efectiva:

-Els orientadors ens reunim amb la persona de l’EOEP que correspon al centre els dijous a les 9’00 de forma més o menys mensual, segons calendari preestablert, per fer seguiment de casos, previsió de tasques i consensuar criteris diagnòstics.

-Les reunions de coordinació amb els professors-tutors s’han duit a terme de manera quinzenal amb tots els tutors des de Ed. Infantil 3 anys fins 4t ESO.

-Amb tot l’equip docent,tenim una reunió mensual de tota l’etapa d’Infantil-Primària i una reunió setmanal de tota l’etapa ESO,  (Reunions d’Equips Educatius), on acudeixen tutors i també especialistes, segons reunions del calendari que preparen els dos caps d’estudis.  En aquestes reunions es produeix l’intercanvi d’informació necessària i s’avalua o supervisa el que ja està en procés.

-Hem continuat a ESO, amb les reunions d’equips educatius més el D. Orientació 2 vegades  per trimestre per fer seguiment de NESES un dia i l’altre seguiment general de tots els alumnes tipus pre-avaluació amb propostes de millora.

-Amb l’Equip educatiu d’ ESO, hem fet la coordinació de l’aplicació del Programa ECA (Aprenentatge cooperatiu) dins el centre amb reunions mensuals segons un pla preestablert des d’inici de curs.

-A part d’aquesta feina també es coordina tot el PAT i en col.laboració amb el Dep de Pastoral es preparen materials per fets puntuals o campanyes (convivències, tutories especials, campanya vocacional …).

-L’orientador d’Infantil-primària, forma part de l’Equip Directiu del centre i setmanalment es reuneixen.

-Quinzenalment, els equips de suport d’Ed. Primària i ESO es reuneixen per separat i  cada un prepara la feina i supervisa el que calgui de la seva etapa.  De tal manera que aquest equip de suport fa extensiu el que es decideix al Departament de forma quasi immediata a les respectives reunions de cicles o etapes.

A.4. DOCUMENTACIÓ I ALTRES ACTUACIONS RELLEVANTS:

L’organització interna del departament, se prepara cada curs en funció dels recursos personals dels quals disposem i de les propostes de millora que es generen a les memòries i registres de seguiment i avaluació de final de curs anterior.  Tota aquesta documentació de principi i final de curs l’elaborem i supervisem durant tot el curs.

A més a més la documentació pertinent que requereixen els alumnes NESES del centre també se prepara, se revisa i s’avalua durant cada curs escolar en funció de molts indicadors: personal que l’atén, recursos necessitats, objectius assolits…etc…que ens planifiquem amb cada alumne cada curs.

Cada curs, dins els terminis que mana la Conselleria, se presenta la documentació per assolir els recursos d’atenció a la diversitat (compensació educativa i ANEE’s) i se sol.licita el  Programa de Diversificació per 3r i 4t ESO.

Des del Departament s’han realitzat els contactes necessaris amb Inspecció Educativa, EOEP, EAP, Ajuntaments (serveis socials, generalment a les Comissions trimestrals d’Absentisme, Aula externa…), IBsalut, Servei d’infància, Adolescència i Família i el CEP, sempre que és necessari.

B) Ens guiem pel següents indicadors que considerem els nostres recursos de funcionament:

Indicadors
Planificació inici curs
Entrevistes NESES inici curs
Entrevistes NESES mensuals/a convenir
Determinar nivell curricular
Adaptació objectius unitats didàctiques
Adaptació controls
Adaptació activitats
Actualització ACI
Aplicació pautes Atenció a la Diversitat del Centre
Supervisió Agenda
Treball amb Agenda
Reforçar conductes
Implicar al professorat (són alumnes de tots primer que  nostres)
Coordinacions
Autoprogramació de tots els anee’s que tenim i tasques a desenvolupar al llarg dels 3 trimestres (línies generals, materials a usar, acords i per escrit i entregat als professors)
Registre de control de l’autoprogramació
Memòria final curs
Assistència reunions Dep. Ori
Implicació efectiva i pràctica dins el departament (reflexions, documents al dia, intercanvis…)

C) A part la nostra responsabilitat i tasca dins del Departament inclou la gestió dels aspectes següents:

Documentació interna: S’envien els ordres del dia de les reunions amb antelació a les mateixes i també se fan actes.

S’utilitzen registres preparats per les demandes al departament, i també els registres que des de la Conselleria se’ns han estipulat: informes NESE,  Informes psicopedagògics i Dictàmens d’escolarització.

L’ús de la plataforma GESTIB, canalitza i centralitza tota la feina amb la Conselleria respecte als NESES.

Antonia T. Coll Orfila i Esteban Cabrera Ruiz
ORIENTADORS CC La Salle Maó
Curs 14-15

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información sobre cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies