La forma d’ensenyar a l’escola ha canviat molt durant els darrers anys a causa de la introducció de les noves tecnologies, però també ha canviat la manera com s’educa als fillets, filletes i joves, ja que ja no es tracta d’un grup d’alumnat passiu que escolta un professor i que és l’única persona activa, sinó d’un aprenentatge conjunt on totes les persones són actives.

La innovació educativa és un procés que implica un canvi en l’ensenyament i es basa en quatre elements fonamentals: les persones, el coneixement, la metodologia i la tecnologia. Si no es consideren els quatre elements conjuntament, és probable que la innovació educativa no tingui l’èxit esperat.

Nou Context d’Aprenentatge NCA

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que atorga ple sentit a l’educació de la persona abordant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, al llarg de les diferents etapes del desenvolupament. L’alumne esdevé protagonista del seu propi aprenentatge.

Centre plurilingüe

(català, castellà, anglès i alemany)

Els idiomes són un vehicle excel·lent per posar-nos en comunicació amb persones que ens poden aportar idees i experiències interessants. Són també una prioritat per a una adequada integració a la societat actual.

Per això, des dels primers anys, els nostres alumnes inicien un itinerari d’aprenentatge de la llengua anglesa d’una manera vertical i progressiva fins als 16 anys i l’alemany des dels 12 anys com a segona llengua estrangera. Això facilita un altíssim exercici en els diferents idiomes, certificable a més a través de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOIES).

A més, oferim viatges d’immersió lingüística mitjançant una àmplia varietat d’activitats que faran que l’aprenentatge d’un idioma sigui una aventura inoblidable.

Educació internivell

Des de diferents modalitats, el treball internivell entre diferents edats és un sistema més que consolidat al nostre centre.

L’objectiu principal és que els alumnes grans acompanyin els infants en el procés d’aprenentatge mitjançant la responsabilitat del que significa tutoritzar i l’alumnat més petit del nostre centre aprenen dels infants mitjançant l’aprenentatge per imitació.

Tot això es duu a terme mitjançant diferents experiències i projectes, així com certes activitats organitzades al llarg del curs als cursos superiors i durant les tardes a l’alumnat d’educació infantil mitjançant els Entorns Internivell.

Avantguardistes en la implantació de TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació)

Des del Programa 1:1, passant per la robòtica educativa i sempre des de la nostra columna vertebral de l’aprenentatge cooperatiu, el nostre centre disposa del 100% de les seves aules dotades de pantalla interactiva o projector per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Dotació de pantalles interactives a les aules

Totes les nostres aules des de 4t d’Educació Infantil (P3) fins a 4t d’ESO disposen de pantalles interactives per afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat.

Plataforma de gestió educativa pròpia- Sallenet

Els centres La Salle compten amb una plataforma de gestió educativa pròpia adaptada a les necessitats pròpies de cada obra educativa. Aquesta plataforma permet una comunicació directa entre els diferents membres de la Comunitat Educativa, és la nostra eina d’avaluació pròpia i del nostre dia a dia per a l’aplicació del Nou Context d’Aprenentatge.

Programa 1:1

El programa 1:1 d’iPad a l’aula es refereix a un model educatiu en què l’alumnat té accés al seu propi dispositiu iPad a l’aula per a utilitzar com eina d’aprenenetatge. En aquest model, l’alumnat adquireix el seu propi dispositiu per a utilitzar durant el curs escolar per a que l’utilitzen en el seu procés educatiu.

En un programa 1:1 d’iPad, l’equip docent pot utilitzar una varietat d’aplicacions educatives i eines digitals per a millorar l’ensenyament i aprenentatge. L’alumnat pot utilitzar els seus iPads per a prendre notes, fer treballs individuals i grupals, investigar i col·laborar amb altres companys i companyes de classe en projectes.

Robòtica educativa

La robòtica educativa és una eina pedagògica que cada cop està cobrant més importància, ja que a través d’activitats lúdiques i de gran interès motivacional, els alumnes desenvolupen diferents capacitats que els seran de gran utilitat en el futur.