Actualització 02-03-2021

El nostre centre La Salle Maó s’ha tornat a adherir aquest curs 2020-21 al programa EOIES que oferta la Conselleria d’Educació en l’àmbit d’idiomes estrangers. Per tant, donam l’oportunitat de que els nostres alumnes de 4t d’ESO puguin aconseguir un certificat acadèmic oficial en llengua anglesa i llengua alemanya reconegut pel Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

QUÈ ÉS?
És un projecte destinat als alumnes de 4t de la ESO i els alumnes de 1r i 2n de batxillerat. En les seves hores habituals de classe d’idioma i amb els seus propis professors els alumnes poden ser avaluats segons les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i amb la finalinat de obtenir-els seus títols oficialscaràcter voluntari per als centres educatius, públics i privats concertats, per al professorat implicat i per als alumnes. La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuita, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents.

AVALUACIÓ
Els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent als nivells exigits en la EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites, i a l’oral es farà amb un tribunal format per dos professors, un d’ells obligatòriament de l’EOI i l’altre d’un institut, que emetran una nota conjunta. Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova que al llarg del curs, amb caràcter orientatiu, els professors col·laboradors faran fer als alumnes del programa.

Dates d’inscripció

La inscripció per a la realització de les proves s’ha de fer en el període comprès entre els dies:

8 de març i 22 de març de 2021, ambdós inclosos.

Calendari i lloc de les proves

Convocatòria ordinària a l’Escola Oficial d’Idiomes de Maó. Juny 2021
Anglès
Certificat Nivell Intermedi B1: prova escrita 7 de juny, 16’00 hores.
Alemany
Certificat Nivell Bàsic A2: prova escrita 14 de juny, 17’00 hores .
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 2 i el 29 de juny.

Convocatòria extraordinària. Setembre 2021
Anglès
Certificat Nivell Intermedi B1: prova escrita 6 de setembre, 16’00 hores.
Alemany
Certificat Nivell Bàsic A2 : prova escrita 3 de setembre, 17’00 hores.
Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’1 i el 30 de setembre. i 22 de març de 2021, ambdós inclosos.

Per a més informació: circular informativa:

Drets d’examen: taxa ordinària

Taxes família nombrosa i monoparental general:

Matrícula EOIES online

Punt 4 de l’article 4 : Exempcions i bonificacions

Article 4
Documentació (…)

4. Exempcions i bonificacions :
Les exempcions i bonificacions a aplicar son les disposades a la disposició final primera de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre)
4.1. Els alumnes que acreditin ser membres d’una família nombrosa i monoparental tenen dret a la l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. En el cas de ser membre d’una família nombrosa s’haurà de presentar el document acreditatiu de la seva condició de família nombrosa en vigor (original i fotocòpia). En el cas de ser membre de família monoparental s’haurà d’acreditar.
4.2. Les persones que estiguin en situació d’atur estan exempts d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la inscripció.
4.3. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
4.4. Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
4.5. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
4.6. També estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i ex-tutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es convoquen les proves pla de col·laboració EOIES del curs 2020-21 (BOIB nº 25 del 20-02-2021)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información sobre cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies