A partir de la nostra política de qualitat de centre (2017-2022) podem determinar la nostra Missió, Visió i Valors:

La Missió: defineix la raó de ser del centre, la finalitat i el propòsit fonamental a assolir. Què fem? Què ofereix l’escola? Per què? Quin és el nostre focus institucional i en què ens diferenciem?

MISSIÓ

Volem donar continuïtat a la filosofia educativa de Sant Joan Baptista de La Salle, el nostre fundador estant oberts a qualsevol família, especialment als més necessitats.

Oferim als nostres alumnes una educació integral basada en els valors cristians.

La Visió: és la imatge compartida pels seus membres sobre què volen que sigui el centre en un futur. És el que l’escola es proposa aconseguir i és el referent que ha de seguir en les seves actuacions.

VISIÓ

LÍNIES DE VISIÓ DESENVOLUPAMENT L.V.
 

Alumnes:

L.V.1: Apostar pel desenvolupament integral des de totes les intel·ligències, preparant-los per aprendre al llarg de la vida.

.

 

-Apostar per l’estructura d’aprenentatge dels programes La Salle.

-Apostem per l’educació en TACs a tots els nivells educatius.

-Afiançar a través del treball per competències una cultura de l’avaluació més complerta de les potencialitats personals al final de les etapes educatives i des de totes les àrees del currículum.

-Creació d’accions educatives-pastorals encaminades a l’educació en la interioritat.

Famílies:

L.V.2: Implicar activament a les famílies en la dinàmica del Centre.

 

-Mantenir  als pares en el Departament de Pastoral del col·legi.

-Facilitar la seva presència en organització d’activitats, festes, reunions…

-Impulsar la participació en les Escoles de Pares a través de la pag. Web del Sector.

-Mantenir viu l’esperit de pertinença a La Salle a través d’espais de trobada i amb vistes futures de la creació de l’Associació d’Antics Alumnes.

Entorn:

L.V. 3:Participació activa dins activitats organitzades dins el nostre entorn afins al nostre esperit solidari.

– Fomentar una bona relació amb les administracions locals tals com CIMe o Ajuntament de Maó i entitats públiques i privades de Menorca.

– Apostem per fer de la Mobilitat alternativa una estratègia pràctica, real i aplicable dins l’escola per potenciar-la i assentar-la després a nivell social.

-Aprofitar el model d’escola ecoambiental i fer-lo nostre, a través de les estructures que ho possibiliten: àrees curriculars, hort, reciclatge de residus…

-Conscienciar del treball just i necessari envers als més necessitats, a través de les campanyes pastorals del col·legi. (ONG Proideba i Fundació La Salle Acull)

          Personal del Centre:

L.V   L.V.4:Donar molta importància a la formació del professorat en TAC, programes La Salle, Institucionals i especialitzats.

 

– Actualitzar el Pla de Formació de Centre i Pla de Formació individual.

– Recuperar la connexió entre formació inicial i contínua en el professorat.

– Animar a la participació en els Equips de treball que s’organitzen des del Sector.

 

Organització:

L.V. 5:Aconseguir que la gestió econòmica del centre, sigui possible i d’acord amb les directrius del Sector.

 

-Animar a les famílies a participar en la quota voluntària i que sigui pagada per la majoria.

-Possibilitar el manteniment i la millora de les infraestructures sempre que sigui possible d’acord amb unes prioritats consensuades amb el Sector: TACs a les aules, com a prioritat.

-Implicar a les famílies en la necessitat de la seva col·laboració efectiva en la tasca del manteniment econòmic del centre.

Els Valors: principis ètics i de funcionament que guien la presa de decisions i de treball del centre educatiu.

VALORS

 Les nostres actuacions es fonamenten en l’Humanisme Cristià.

La promoció de la justícia, entre els més necessitats, serà prioritària.

Donam molta importància a la feina escolar des de la dimensió comunitària